پنکاج میشرا [Pankaj Mishra] نویسنده‌ی هندی، ضد حکومت براهمه هندی است که پوسته‌ی نازکی از دمکراسی را ماسکی کرده‌اند تا نژادپرستی و تداوم جامعه‌ی «کاستی» را تضمین کنند. او از تخریب شدید جامعه توسط مذهبیون افراطی نظیر طالبان آگاه است. از نظر او، زمینه‌ی اصلی رشد مذهبیون افراطی در آسیا این است که جوامع آسیایی به دلیل سلطه‌ی زمامداران دزد، رشوه خوار و فاسد و بر سر کار نبودن نیروی مدیریت کارآمد و مسئول، نسل اندر نسل درگیر فقر، یاس و خشمی هستند که راه های معمولِ حل مشکلات در آنها بسته شده است.

او می‌گوید: وقتی که اتحادیه‌های صنفی، آزادی واقعی احزاب و شوراهای منطقه‌ای وجود ندارند، وقتی که نفرت، تلخی و انتقام به عنوان راه حل اصلی و همیشگی در برابرشان گذاشته می‌شود، وقتی که غرب [مهد دمکراسی] از فاسدترین و زورگوترین زمامداران حمایت می‌کند، وقتی که مردم ستمدیده‌ی منطقه هیچ امیدی برای بهبود وضع موجود نمی‌یانبد چطور می‌توان انتظار داشت که مردمِ محروم به اعتراضات سرشار از احساس و طغیان مذهبیون افراطی پناه نبرند؟!

Against the Brahmins / An Interview

From the Ruins of Empire / Book Review

Pankaj Mishra

Advertisements

These images below are in low resolution. Higher resolution can be requested.

 

All the images are copyright of Ghader Shafei & Ehsan Zaeri   All the images are copyright of Ghader Shafei & Ehsan Zaeri